DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Stt Chuyên ngành đào tạo Trình độ đào tạo Chương trình
1 Công nghệ Ô tô Đại học chính quy Xem
Đại học liên thông từ CĐCQ Xem
Đại học liên thông từ CĐN Xem
Đại học VLVH từ CĐCQ Xem
Đại học VLVH từ CĐN
Xem
Đại học VLVH từ TCCN, TCN, CNKT Xem
Cao đẳng chính quy Xem
2 Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng Đại học chính quy Xem
3 Công nghệ Cơ điện lạnh & ĐHKK Đại học chính quy Xem
4 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện & Bảo trì Đại học chính quy Xem

Quay lại
Tiêu điểm
Yahoo:   
khoackdl@utehy.edu.vn

Số lượt truy cập:
262853