50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Khoa cơ khí động lực tiền thân là Ban nguội, trải qua quá trình hình thành và phát triển gắn liền với 50 năm phát triển của nhà trường.

Năm 1966 Trường Trung cấp Công nghiệp được thành lập, thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Trường được giao nhiệm vụ đào tạo 2 nghề: Nghề Cơ khí và Nghề Sửa chữa Ô tô.

Thời kỳ 1966-1969: Nghề Sửa chữa Ô tô gồm tổ trưởng là Thầy Nguyễn văn Hiếu và các Thầy Kiêu, Thầy Cán, Thầy Quân, Thầy Hy, Thầy Bính, Thầy Bất.

Năm 1970: Trường Trung cấp Công nghiệp được nâng lên thành trường Giáo viên dạy nghề I, thuộc Tổng cục Dạy nghề. Năm 1971 tổ sửa chữa Ôtô được đổi tên thành Ban Nguội. Thời kỳ này theo sự phân công của Tổng cục dạy nghề, Trường Giáo viên dạy nghề I đào tạo Giáo viên cho 4 nghề gồm: Nghề Tiện, phay bào, nghề Nguội sửa chữa, nghề Rèn, nghề Đúc và Mộc mẫu. Như vậy nghề sửa chữa Ô tô bắt đầu ngừng tuyển sinh để chuyển sang đào tạo nghề Nguội sửa chữa. Năm 1973: Tổ trưởng Ban nguội là Thầy Quân, các thầy cô trong ban gồm: Thầy Kiêu, Thầy Cán, Thầy Hiếu, Thầy Hy, Thầy Bính, Thầy Bất, Thầy Vinh.

Năm 1974: Tổ trưởng Ban nguội là Thầy Hứa Như Cán. Các thầy cô trong ban gồm: Thầy Kiêu, Thầy Quân, Thầy Hiếu, Thầy Hy, Thầy Bính, Thầy Bất, Thầy Vinh.

Từ năm 1975 lực lượng giáo viên của Ban được bổ sung tăng cường để đáp ứng với nhu cầu phát triển đào tạo.

Năm 1975 -1981: Trưởng Ban Nguội là Thầy Nguyễn Văn Lân. Các thầy cô trong ban gồm Thầy Hy, Thầy Quân, Thầy Dung, Thầy Trần Vương, Thầy Thời, Cô Lấn, Thầy Chuông, Thầy Hùng, Thầy Cao Xuân Sơn, Thầy Hạt, Cô Doanh, Cô Quất, Cô Sợi, Thầy Cộng, Thầy Đặng Minh Sơn, Thầy Động, Thầy Nguyễn Đức Dũng, Thầy Trần Ái Trung, Thầy Thứ, Thầy Bàn.

Giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1990 có khá nhiều biến động trong đội ngũ giáo viên của Ban, chủ yếu là các Thầy cô được cử đi học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài.

Năm 1981-1983: Ban nguội được đổi tên thành Ban nguội sửa chữa. Trưởng Ban giai đoạn này là Thầy Nguyễn Dung. Các thầy, cô trong ban gồm: Thầy Chuông, Thầy Hùng, Cô Lấn, Thầy Trần Vương, Thầy Cao Xuân Sơn, Thầy Đặng Minh Sơn,Thầy Bàn, Thầy Động Thầy Nguyễn Đức Dũng, Cô Sâm, Thầy Hiển.

Năm 1983- 1984: Trưởng Ban Nguội sửa chữa là Thầy Hoàng Đức Phi. Các thầy cô trong ban gồm: Thầy Trần Sơn, Thầy Bàn, Thầy Đỗ Chí Dũng, Thầy Giang, Thầy Ý, Thầy Hưng, Thầy Quang, Thầy Lê Tân, Thầy Nguyễn Đức Dũng.

Năm 1984-1986: Trưởng ban Nguội sửa chữa là Thầy Trần Sơn và các Thầy Bàn, Thầy Đỗ Chí Dũng, Thầy Giang, Thầy Hưng, Thầy Lê Tân, Thầy Nguyễn Viết Tuấn, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đồng, Thầy Khế, Thầy Nguyễn Minh, Thầy Vang, Thầy Xuân.

Năm 1986-1988: Trưởng Ban là Thầy Nguyễn Viết Tuấn và các Thầy Chuông, Thầy Đặng Minh Sơn, Thầy Thứ, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Xuân.

Năm 1988-1990: Trưởng Ban là Thầy Đặng Minh Sơn. Các thầy cô trong ban gồm: Thầy Chuông, Thầy Thứ, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Cao Xuân, Thầy Giản.

Giai đoạn từ giữa năm 1990 đến cuối năm 1992 do thầy Đặng Minh Sơn chuyển công tác nên công tác quản lý Ban nguội được tạm thời giao cho thầy Đào Chí Cường. Giai đoạn này số sinh viên của Ban khá đông nhưng lực lượng giảng viên lại rất mỏng do một số các thầy cô vẫn đang học tập ở nước ngoài. Ban Nguội thời kỳ này chỉ gồm 5 thầy cô: Thầy Đào Chí Cường, Thầy Giản, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Cao Xuân Sơn.

Năm 1991-1993: Nhà trường thành lập Ban Điện - Động lực với các thành viên gồm: Thầy Trần Sơn, Thầy Trọng, Thầy Hóa.

Năm 1993-1995: Sát nhập Ban Nguội sửa chữa và Ban Điện - Động lực thành Ban Động lực. Trưởng khoa là Thầy Nguyễn Viết Tuấn và các Thầy Hóa, Thầy Trọng, Thầy Giản, Thầy Đông, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Đỗ Chí Dũng, Thầy Cao Xuân Sơn, Cô Trần Thu Bình.

Cuối năm 1995 để bắt kịp với xu thế phát triển chung về nguồn nhân lực trong xã hội, Ban Động lực được đổi tên thành khoa Kỹ thuật ô tô và Sửa chữa thiết bị công nghiệp, với chức năng đào tạo 2 ngành: Kỹ thuật ô tô và Nguội sửa chữa thiết bị công nghiệp.

Giai đoạn 1996 – 1998 Khoa Kỹ thuật ô tô và Sửa chữa thiết bị công nghiệp được tiếp nhận đầu tư Dự án cho ngành Kỹ thuật ô tô từ chính phủ CHLB Đức, các thầy Hóa, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Giản, Cô Bình được cử sang CHLB Đức học tập, Lực lượng giảng viên trong khoa còn khá mỏng, vì vậy được bổ sung thêm Thầy Đông và Thầy Thuần.

Giai đoạn 1998-2003: Khoa Kỹ thuật ô tô và Sửa chữa thiết bị công nghiệp đổi tên thành Khoa Kỹ thuật ô tô. Trưởng khoa là Thầy Nguyễn Văn Huyến. Các thầy cô trong khoa gồm: Thầy Hóa, Thầy Trọng, Thầy Giản, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Dũng, Thầy Cao Xuân Sơn, Cô Trần Thu Bình, Thầy Đông, Thầy Thuần.

Năm 2001 khoa được bổ sung thêm một số giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước gồm: Thầy Thịnh, Cô Huệ, Thầy Nguyễn Mạnh Cường và Thầy Trường, Thầy Hạnh, Thầy Nhơn, Thầy Huỳnh.

Giai đoạn này trong biên chế của khoa còn có bộ môn Kỹ thuật cơ sở, gồm các thầy cô: Thầy Kim, Thầy Tiến, Cô Phúc, Thầy Hậu, Cô Hương, Cô Liên, Thầy Nguyễn Văn Thuận, sau một thời gian bộ môn này tách ra để thành lập các khoa chuyên môn riêng.

Năm 2003-2008: Trường được nâng cấp và đổi tên thành trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên, Khoa Kỹ thuật ô tô được đổi tên thành Khoa Cơ khí Động lực và được giao nhiệm vụ đào tạo Cử nhân, Kỹ sư cho 2 ngành là: Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Công nghệ Cơ điện và bảo trì (phát triển từ nghề Nguội sửa chữa thiết bị công nghiệp). Trưởng khoa là Thầy Phan Văn Giản. Các thầy cô trong khoa gồm: Thầy Hóa, Thầy Trọng, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Đông, Cô Sâm, Cô Trần Thu Bình, Cô Huệ, Thầy Thịnh, Thầy Thuận, Thầy Dũng, Thầy Cao Xuân Sơn, Thầy Phan Văn Bình, Thầy Trường, Thầy Giang, Thầy Trương Dũng Tuấn, Thầy Tân, Thầy Huy, Thầy Công, Cô Hiền, Thầy Hạnh, Thầy Huỳnh, Thầy Nhơn, Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lê Anh Vũ. Năm 2006 được bổ sung Thầy Lê Vĩnh Sơn, năm 2007 bổ sung thầy Lê Ngọc Trúc.

Năm 2008-2010: Khoa Cơ khí Động lực gồm Trưởng khoa là Thầy Nghĩa sau đó là Thầy Trương Ngọc Tuấn và các thầy, cô: Thầy Hóa, Thầy Trọng, Cô Trần Thu Bình, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Ân, Thầy Dũng, Thầy Thuận, Thầy Đông, Cô Hằng, Cô Đặng Thị Bình, Cô Huệ, Thầy Thịnh, Thầy Trúc, Thầy Vũ Xuân Trường, Thầy Hạnh, Thầy Huỳnh, Thầy Nhơn, Thầy Vũ, Thầy Lê Vĩnh Sơn, Thầy Hưng, Thầy Hà, Thầy Lê Trí Quang, Thầy Đỗ Văn Cường, Thầy Kiêm, Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Vũ Đình Nam, Thầy Đăng, Thầy Bùi Hải Nam, Thầy Đồng Minh Tuấn, Thầy Trương Dũng Tuấn, Thầy Nguyễn văn Tân, Thầy Huy, Thầy Phan Văn Bình, Thầy Giang, Thầy Hân, Cô Huyền, Thầy Anh.

Năm 2010-2013: Giai đoạn này khoa có nhiều biến động về đội ngũ lãnh đạo, Trưởng khoa lần lượt là các thầy: Nguyễn Hoài Ân, Thầy Lưu, Thầy Đinh Ngọc Ân và Thầy Hóa (phó khoa/ phụ trách khoa). Các thầy cô trong khoa gồm: Thầy Đào Chí Cường, Thầy Thuận, Thầy Vũ, Thầy Thịnh, Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Trường, Thầy Đỗ Văn Cường, Thầy Vũ Đình Nam, Thầy Đồng Minh Tuấn, Thầy Nguyên, Thầy Kiêm, Thầy Trung, Thầy Hải, Thầy Minh, Thầy Hiếu, Thầy Thoan, Cô Đặng Thị Bình, Thầy Hân, Thầy Dũng, Thầy Hưng, Thầy Hà, Thầy Lê Trí Quang, Thầy Lê Ngọc Trúc, Thầy Đông, Cô Trần thu Bình, Cô Hằng, Thầy Hạnh, Thầy Huỳnh, Thầy Nhơn, Thầy Lê Vĩnh Sơn, Thầy Đăng, Thầy Bùi Hải Nam, Thầy Nhỉnh, Thầy Giang.

Từ năm 2013 đến nay: Trưởng khoa là Thầy Đào Chí Cường. Các giảng viên trong khoa gồm: Thầy Nông văn Vìn, Thầy Đinh Ngọc Ân, Thầy Nguyễn Thanh Quang, Thầy Lê Anh Vũ, Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Vũ Xuân Trường, Thầy Nguyễn Văn Thịnh, Thầy Đỗ Văn Cường, Thầy Đồng Minh Tuấn, Thầy Khổng Văn Nguyên, Thầy Phạm Văn Kiêm, Thầy Bùi Hà Trung, Thầy Phạm Văn Hải, Thầy Nguyễn Năng Minh, Thầy Luyện Văn Hiếu, Thầy Trần Văn Thoan, Thầy Vũ Đình Nam, Thầy Lê Ngọc Trúc, Thầy Nguyễn Hải Hà, Thầy Đỗ Chí Dũng, Cô Đặng Thị Bình, Thầy Phạm Hữu Hưng, Thầy Lê Trí Quang, Thầy Lê Đăng Đông, Cô Dương Thị Thu Hằng, Thầy Bùi Đức Hạnh, Thầy Nguyễn Văn Huỳnh, Thầy Nguyễn Văn Nhơn, Thầy Lê Vĩnh Sơn, Thầy Trần Văn Đăng, Thầy Bùi Hải Nam, Thầy Nguyễn Văn Nhỉnh, Thầy Phạm Văn Giang.

Trong 50 năm phát triển và trưởng thành, mặc dù có nhiều biến động do các yếu tố khách quan, nhưng thời kỳ nào các thầy cô trong khoa cũng đều cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng với danh hiệu người giáo viên dạy nghề, giảng viên đại học. Từ những ngày đầu các thầy cô chỉ có trình độ đại học, cao đẳng, đến nay 100% giảng viên khoa Cơ khí động lực có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, trong đó có: 02 PGS, 05 tiến sĩ, 14 NCS.

50 năm, một chặng đường khá dài cho một đời người để tạo dựng một chỗ đứng, khẳng định sự nghiệp. Đối với một tập thể, một đơn vị cũng là khoảng thời gian đủ để khẳng định uy tín và làm lên một thương hiệu vững bền. Từ bắc chí nam, trong lĩnh vực đào tạo giáo viên dạy nghề, khi nhắc đến cái nôi, đến cơ sở đào tạo giáo viên dạy nghề có uy tín, không ai là không nhắc đến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên (trước đây là trường Giáo viên dạy nghề 1 rồi trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 1). Trong cáctập đoàn, doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước, các thế hệ sinh viên của khoa, của trường cũng khẳng định được vị thế và đẳng cấp của mình, nhiều bạn đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín, được các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, nhà máy đánh giá cao và trọng dụng.

Giữ vững và phát huy truyền thống đó, thầy và trò khoa Cơ khí động lực đã phấn đấu đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học… và đã được tặng nhiều danh hiệu thi đua và các phần thưởng cao quí. Chỉ tính trong 10 năm trở lại đây khoa luôn luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp:  

- Năm học 2007 – 2008: Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 953/QĐ-ĐHSPKTHY

                                          ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Hiệu  trưởng. 

- Năm học 2008-2009:

+ Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 853/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 4 tháng 8

    năm 2009 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 8305/QĐ-BGDĐT ngày 18/11/2009 của

   Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Năm học 2009-2010:

+ Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 425/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 27 tháng 7

    năm 2010 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 5141/QĐ-BGD ĐT ngày 11/11/2010 

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 5226/QĐ-

    BGDĐT ngày 15/11/2010.

- Năm học 2010- 2011.

+ Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 639/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 19 tháng 9

    năm 2011 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 5838/QĐ-BGDĐT ngày 18/11/2011 của

   Bộ GD-ĐT.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 6278/QĐ-

  BGDĐT ngày 12/12/2011

- Năm học 2011-2012.

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định số 835/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 12 tháng 10

   năm 2012 của Hiệu trưởng.

- Năm học 2012-2013

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định 1170/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 30

   tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng.

- Năm học 2013-2014

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định 1036/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 15

   tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 5477/QĐ-BGDĐT ngày 18/11/2014 của

   Bộ GD-ĐT.

- Năm học 2014-2015

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định 936/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 22 tháng

   7 năm 2015 của Hiệu trưởng.

- Năm học 2012-2013

+ Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Quyết định số128/QĐKT

   ngày 15/7/2013 Của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

+ Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Hưng Yên- Quyết định số 85-TĐ ngày 15/7/2013

   Của BCH Tỉnh đoàn Hưng Yên.

- Năm 2015-2016

+ Tập thể lao động tiên tiến (Quyết định 904/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 8 tháng 8

    năm 2016 của Hiệu trưởng).

          + Giấy khen của Đảng bộ Huyện Khoái Châu tặng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu

             biểu 5 năm liền (2011 – 2015), Quyết định số 110 – QĐ/HU ngày 19 tháng 2 năm

              2016.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

·         Đào tạo Cao học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực.

·         Đào tạo kỹ sư, caftrong, kỹ thuật viên các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dùng, Công nghệ Cơ điện bảo trì, Cơ điện lạnh và điều hòa không khí.

·         Xây dựng, hoàn thiện chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các chuyên ngành đào tạo.

·         Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng, Công nghệ Cơ điện bảo trì, Cơ điện lạnh và điều hòa không khí.

·         Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

·         Cung cấp các dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng sửa chữa, tư vấn, giám định về các lĩnh vực: Ô tô, Xe chuyên dụng, Máy và các thiết bị công nghiệp, Hệ thống sản xuất tự động, Hệ thống và các thiết bị thủy lực, khí nén, Thiết bị nhiệt, nhiệt lạnh và điều hòa không khí.

·         Xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học trong khoa.

·         Quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất.

·         Đào tạo các trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề với các ngành nghề: Công nghệ ô tô, sửa chữa và lắp ráp thiết bị công nghiệp, Cơ điện lạnh và điều hòa không khí.

·         Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, chuyển giao công nghệ các lĩnh vực thuộc các chuyên ngành đào tạo và sư phạm nghề.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đào tạo:

-          Tăng cường củng cố, ổn định và phát triển đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực, mở thêm các chuyên ngành mới.

-          Mở rộng đào tạo Đại học ngành Công nghệ ôtô, đặc biệt chuyên ngành Cơ - điện tử ôtô với các loại hình đào tạo khác nhau. Trong đó chú trọng đầu tư phương tiện thực hành cho các đối tượng hệ CĐ, CĐN, TCN và SCN;

-          Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho đào tạo và NCKH, Xây dựng mới các phòng thí nghiệm cho hệ đào tạo đại học, trên đại học

-          Đào tạo chuyên sâu Bảo trì công nghiệp cụ thể và Công nghệ Cơ - điện lạnh.

-          Phấn đấu đến năm 2015 - 2016 đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đội ngũ:

-          Trong các năm từ 2014- 2015 khoa sẽ có 3-5 cán bộ đi NCS trong nước và nước ngoài. Khoa chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ thi NCS và làm tiến sỹ.

-          Phấn đấu đến năm 2017 có 8 tiến sĩ và kế hoạch năm 2020 sẽ có 12 tiến sĩ.

Nghiên cứu khoa học:

-          Triển khai đề tài chế tạo ô tô điện năm 2014 - 2015, làm cơ sở và đối tượng nghiên cứu  cho các đề tài nhỏ khác.

-          Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm ảo với các phần mềm ứng dụng mô phỏng, thí nghiệm, thực hành ảo v.v…

-          Hỗ trợ và phát triển các đề tài NCKH theo hướng các thiết bị thông minh.

-          Các đề tài nhằm giảm ô nhiễm môi trường, phát triển và sử dụng nhiên liệu sạch

-          Hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học: Tiếp tục tham gia các cuộc thi: Robocon, Lái xe tiết kiệm và an toàn” do công ty Honda Việt Nam tổ chức, v.v… 

4. LÃNH ĐẠO KHOA

·        Trưởng khoa      : TS. Đào Chí Cường

                           Email: daochicuong2010@gmail.com         Tel: 0989 153 760

·        Phó trưởng khoa : NCS. Lê Anh Vũ

                           Email: leanhvu_k43@utehy.edu.vn             Tel: 0986 093 147

 5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

5.1. Bộ môn Công nghệ ô tô

1

NCS. Nguyễn Mạnh Cường – PT BM

Phụ trách Bộ môn

10

ThS. Vũ Xuân Trường – P. BM

2

TS. Đinh Ngọc Ân – CT Hội đồng khoa

11

PGS.TS. Nông Văn Vìn

3

NCS. Lê Anh Vũ - phó Khoa CKĐL

12

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang

4

NCS. Đồng Minh Tuấn 

13

TS. Nguyễn Văn Thịnh

5

NCS. Luyện Văn Hiếu

14

NCS. Đỗ Văn Cường

6

NCS. Trần Văn Thoan

15

ThS. Phạm Văn Hải

7

NCS. Khổng Văn Nguyên

16

ThS. Nguyễn Năng Minh

8

NCS. Vũ Đình Nam

17

ThS. Phạm Văn Kiêm

9

ThS. Bùi Hà Trung

 

 

5.2. Bộ môn Công nghệ Cơ điện lạnh và điều hòa không khí

1

TS. Đào Chí Cường – Trưởng BM, Trưởng khoa,

Bí thư chi bộ

6

NCS. Lê Ngọc Trúc 

2

PGS.TS Trương Ngọc Tuấn - Hiệu phó

7

ThS. Phạm Hữu Hưng

3

ThS. Đỗ Chí Dũng

8

NCS. Nguyễn Hải Hà – Phó BT LCĐ

4

NCS. Lê Trí Quang

9

 ThS. Đặng Thị Bình

5

NCS. Phạm Văn Giang

 

 

5.3.Trung tâm thực hành – Thí nghiệm và ứng dụng công nghệ

1

NCS. Lê Đăng Đông – GĐ trung tâm

6

ThS. Nguyễn Văn Nhơn – PGĐ TT

2

ThS. Bùi Đức Hạnh – CTcông đoàn khoa

7

NCS. Trần Văn Đăng – Bí thư LCĐ

3

NCS. Nguyễn Văn Nhỉnh

8

ThS. Nguyễn Văn Huỳnh

4

ThS. Dương Thị Thu Hằng

9

ThS. Bùi Hải Nam– Bí thư CĐGV

5

ThS. Lê Vĩnh Sơn

 

 

 

BIỂU MẪU 20

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2014-2015

Quay lại
Tiêu điểm
Yahoo:   
khoackdl@utehy.edu.vn

Số lượt truy cập:
262816