Bộ môn công nghệ ô tô

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ

CHỨC VỤ, CHỨC DANH

LIÊN HỆ GHI CHÚ
1 Vũ Xuân Trường ThS

Giảng viên

0975.830.160

vutruong07@gmail.com

Chi tiết
2 Lê Anh Vũ TS

Trưởng khoa

Chủ tịch hội đồng khoa

Bí thư chi bộ

0986.093.147

leanhvu.oto@gmail.com

Chi tiết
3 Nguyễn Văn Thịnh TS Trưởng bộ môn

0975335768

thinhspkt@gmail.com

Chi tiết
4

Luyện Văn Hiếu

TS Giảng viên Lvhieugt@gmail.com

 

Chi tiết

5 Đồng Minh Tuấn ThS Giảng viên

0983744750

tuangiabonhi@gmail.com

Chi tiết
6 Nguyễn Năng Minh ThS Giảng viên

0985439372

ngnangminh@gmail.com

Chi tiết
7 Bùi Hà Trung ThS Giảng viên

0976725396

Buihatrung79@gmail.com

Chi tiết
8 Khổng Văn Nguyên TS Phó trưởng khoa 

0984761582 hoặc 0917662696

kvnguyen251@gmail.com

Chi tiết
9 Phạm Văn Hải ThS Giảng viên

0374.087.485

haiphamvan110184@gmail.com

Chi tiết
10 Trần Văn Thoan TS

 

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên

02213 713 085

tranthoandlk3@gmail.com

Chi tiết
11

 

Vũ Đình Nam

TS

 

Giảng viên    
12 Nông Văn Vìn PGS, TS

Giảng viên

thỉnh giảng