Bộ môn công nghệ cơ điện lạnh & Điều hòa không khí

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ, CHỨC DANH LIÊN HỆ GHI CHÚ
1 Đào Chí Cường TS

Giảng viên

0989153760

 

Chi tiết
2 Nguyễn Hải Hà Ths (NCS) Phó trưởng bộ môn

0964.302.138

haiha.3ihut@gmail.com

Chi tiết
3 Trương Ngọc Tuấn PGS, TS Phó hiệu trưởng 

 

 

 
         

 

4 Phạm Văn Giang ThS (NCS) Giảng viên

0989 601 930

giangutehy@gmail.com

Chi tiết
5 Đặng Thị Bình ThS Giảng viên

0989 550 294

binhnguyen253@gmail.com

Chi tiết
6 Lê Ngọc Trúc ThS (NCS) Giảng viên

+84 - 983247911

lengoc.truc@utehy.edu.vn

lengoctruc@gmail.com

Chi tiết
7 Lê Trí Quang TS  Trưởng bộ môn

0983097010

quangletri@gmail.com 

Chi tiết