Trung tâm TH - TN&ƯDCN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ, CHỨC DANH LIÊN HỆ GHI CHÚ
1 Lê Đăng Đông TS

Giảng viên

0983 584217

ledangdongutehy@gmail.com

 
2 Nguyễn Văn Nhơn ThS

Phó giám đốc TT

Giảng viên

0968.133.683

Nhon.dhspkt@gmail.com

Chi tiết
3 Bùi Đức Hạnh ThS

Giảng viên

Chủ tịch Công Đoàn

0982 829 775

hanhbuiduc@gmail.com

Chi tiết
4 Nguyễn Văn Huỳnh ThS Giảng viên

0982 155 790

Vanhuynhutehy.edu@gmail.com

Chi tiết
5 Lê Vĩnh Sơn ThS Giảng viên

0989 371030

vinhson.utehy@gmail.com

Chi tiết
6 Trần Văn Đăng ThS (NCS)

Bí thư LCĐ

Giảng viên

0978 659 839

Trandang.utehy@gmail.com

Chi tiết

7 Dương Thị Thu Hằng ThS Giảng viên

0989 223 102

thuhangdlk2@gmail.com

Chi tiết
8 Nguyễn Văn Nhỉnh TS Giảng viên

0979.117.492

huynhinhutehy@gmail.com

Chi tiết
9 Nguyễn Văn Hoàng ThS

Giảng viên

Bí thư Liên chi Đoàn

0985.372.782

nguyenhoangspkthy@gmail.com

Chi tiết