CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đào tạo Cao học: Chuyên ngành Cơ khí Động lực

- Đào tạo Đại học:

                               + Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

                               + Chuyên ngành Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dùng

                               + Chuyên ngành Cơ điện - Bảo trì

                               + Chuyên ngành Cơ điện lạnh & Điều hòa không khí