Sứ mệnh tầm nhìn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2117/QĐ-ĐHSPKTHYngày 31 tháng 12 năm 2016)

1. SỨ MẠNG

Đào tạo theo định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và giáo dục nghề nghiệp; Cung cấp nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ, tri thức khoa học và sáng tạo, với phong cách làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; Là cơ sở nghiên cứu, truyền bá tri thức khoa học công nghệ, giáo dục nghề nghiệp cho cộng đồng xã hội và doanh nghiệp.

2. TẦM NHÌN

Trở thành trường đại học trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, hội nhập quốc tế, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng, tạo dựng được những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 bằng những đổi mới liên tục trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và giáo dục nghề nghiệp.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Khoa học, sáng tạo, tiên tiến;

- Hội nhập, hợp tác, chuyên nghiệp;

- Minh bạch, chất lượng, uy tín.

4. TRIẾT LÍ HÀNH ĐỘNG

“Nhân đức, nhân tài, nhân trí thức

Sáng tạo tương lai, phục vụ nhân dân”

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trương Ngọc Tuấn