Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

1. Tầm nhìn

Đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, Khoa Cơ khí động lực trở thành một khoa mạnh trong Nhà trường, trở thành trung tâm đào tạo, NCKH trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc bộ đào tạo theo định hướng ứng dụng, tạo dựng được những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước bằng những đổi mới liên tục trong các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ và quan hệ doanh nghiệp

2. Mục tiêu chung

Tạo được chuyển biến cơ bản về qui mô, chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, NCKH và phát triển đội ngũ. Đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 khoa Cơ khí động lực là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước đối với các lĩnh vực Cơ khí động lực, Cơ điện bảo trì; đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường nghề nghiệp linh hoạt.

3. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đạt chuẩn qui định, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến;

- Mở rộng qui mô đào tạo, mở thêm từ 2 đến 3 chuyên ngành liên quan đẽn các lĩnh vực cơ khí động lực, Cơ điện bảo trì và Cơ điện lạnh điều hòa không khí.

- Phấn đấu đến năm 2020 mở chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ; đến năm 2025 mở thêm chuyên ngành đào tạo thạc sĩ về lĩnh vực bảo trì.

- Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động KHCN trong giảng viên và sinh viên.  Khoa phải là trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh của khu vực đồng bằng bắc bộ và của cả nước; nguồn thu từ các hoạt động KHCN, sản xuất và dịch vụ tăng đều hàng năm từ 20 đến 30%.