Đội ngũ cán bộ

  A. Đội ngũ cán bộ (cập nhật đến 11/2016)
 

STT

Bộ môn/ Trung tâm

Tổng GV

PGS.TS

TS

NCS.ThS

ThS

1

Công nghệ ô tô

17

2

2

7

6

2

Cơ điện lạnh và ĐHKK

8

1

1

3

3

3

Trung tâm TH-TN& ƯDCN

9

0

0

3

6

Khoa Cơ khí động lực

34

3

3

13

15B.